free delivery - order received within 3 days 

Algemene voorwaarden blg-shp (v2)

 

  1. Algemeen, definities en toepasselijkheid

1.1

blg-shp is een vennootschap onder firma, gevestigd te Amsterdam. Op 1052 EZ, en kantoor houdende aan de Rozengracht 81-s te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64731863, handelend onder de naam blg-shp.

blg-shp is te bereiken via het e-mailadres info@blg-shp.com. Meer informatie over blg-shp.com en de door haar geleverde producten en diensten is te vinden op de website www.blg-shp.com.

1.2

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Content: (digitale)informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op www.blg-shp.com en in het door blg-shp toegezonden materiaal bevinden.

Item(s) of Fashion item(s): door Verkoper/Blogger in consignatie aan blg-shp aangeboden dan wel geleverde nieuwe en gedragen kledingstukken, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords.

Koper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een bestelling plaatst in de Webshop van blg-shp.

Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan blg-shp items van een Verkoper/Blogger inneemt en verkoopt, dan wel aan een Koper levert.

Showroom: een fysieke plek (in het kantoor van blg-shp, of op een externe (tijdelijke) locatie) waar Item(s) die in consignatie zijn ook offline te koop worden aangeboden.

Verkoper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon met woonplaats in Nederland en 18 jaar of ouder, die Items in consignatie aanbiedt aan Koper via de Webshop van blg-shp.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Webshop: de door blg-shp via de Website geëxploiteerde webshop.

Website: www.blg-shp.com.

1.3

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen blg-shp en iedere Verkoper of Koper die een Item aan blg-shp in consignatie levert of via de Webshop afneemt. Verkoper/Bloggers en Kopers worden door het plaatsen van een bestelling (of het leveren van Items) geacht via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.

1.4

Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Koper en Verkoper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door blg-shp schriftelijk zijn aanvaard.

1.5

Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

1.6

blg-shp is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Koper en Verkoper.

1.7

blg-shp heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst, Koper en Verkoper dienen om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Alle op de Website door blg-shp geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien Item(s) waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2

De Website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. Blg-shp kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Blg-shp is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.

2.3

De Overeenkomst tussen blg-shp en Verkoper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de Item(s) door blg-shp zijn ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per email aan Verkoper is bevestigd.

De Overeenkomst tussen blg-shp en Verkoper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de Item(s) door blg-shp online zijn geupload en de acceptatie hiervan uitdrukkelijk per email door blg-shp aan Verkoper is bevestigd. De Overeenkomst tussen blg-shp en Koper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat blg-shp de bestelling van de Item(s) via de Webshop uitdrukkelijk per email aan Koper heeft bevestigd.

 1. Bepalingen met betrekking tot verkopers via de premium service

3.1

Iedere potentiële Verkoper/Blogger met geschikte Item(s) kan via de Website (contact), of offline een afspraak maken om Item(s) te komen inleveren. Blg-shp biedt ook een service waarbij je de items kunt laten ophalen. Het blg-shp kwaliteitsteam controleert vervolgens (telefonisch, per mail of fysiek) of de Item(s) op blg-shp.com kunnen worden geplaatst.

(a) Offline acceptatie: Verkoper/Blogger levert haar Item(s) fysiek in bij blg-shp, vergezeld met een ingevuld formulier met daarop de naam, het rekeningnummer en email adres van Verkoper.

(b) Pick-up service: Verkoper/Blogger kan ervoor kiezen haar Item(s) op te laten halen. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met info@blg-shp.com.

3.2

Door Item(s) beschikbaar te stellen voor op blg-shp.com garandeert de Verkoper/Blogger dat:

(a) hij/zij de rechtmatige eigenaar van de Item(s) is;

(b) hij/zij volledig bevoegd is om de Item(s) te verkopen op blg-shp.com;

(c) de Item(s) legaal verkocht mogen worden via blg-shp.com;

(d) de Item(s) niet gestolen of namaak of nep zijn;

(e) de Item(s) overeenkomen met de door blg-shp gedane beschrijving ervan en gedane mededelingen tijdens het intake proces (fysiek of online);

(f) de Item(s) conform de blg-shp kwaliteitsrichtlijnen aan te leveren (zie artikel 3.3 van deze Voorwaarden).

3.3

Het team van blg-shp heeft de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of de ingestuurde Items in aanmerking komen om in de Webshop te worden opgenomen en zal de Verkoper hiervan per email op de hoogte stellen. Blg-shp hanteert hierbij (onder andere) de volgende kwaliteitsrichtlijnen:

(a) blg-shp accepteert alleen Items van Influencers;

(b) blg-shp accepteert alleen Items die in haar assortiment passen;

(c) blg-shp accepteert alleen Items die in de mode zijn;

(d) blg-shp neemt een breed assortiment aan merken aan. Dit varieert van high end zoals Helmut Lang tot betaalbaar H&M.

(e) blg-shp verkoopt tweedehands kleding. Hierdoor zouden Item(s) gebruik sporen kunnen hebben. Blg-shp bepaalt wanneer de Item(s) dusdanig beschadigd zijn dat ze niet meer te koop aangeboden kunnen worden (of niet).

3.4

Indien het team van blg-shp de binnengekregen items(s) als niet schoon of verkoopbaar beoordeelt, heeft blg-shp te allen tijde het recht om betreffende item(s) retour te sturen op kosten van de Verkoper. Blg-shp stuurt de Verkoper daartoe een elektronische betaallink van €7,95. Wanneer de betaling door de Verkoper is voldaan zal blg-shp de item(s) terugsturen.

(a) In enkele gevallen biedt blg-shp de optie tot reiniging. Blg-shp heeft hiertoe een partnerschap gesloten met een lokale stomerij en kan de te repareren/stomen items in overleg met de verkoper naar deze stomerij brengen. Blg-shp bepaalt wanneer een item voor deze optie in aanmerking komt en zal de Verkoper hiervan per email op de hoogte stellen. Het risico en de bijkomende kosten voor de reiniging worden te allen tijde doorgerekend aan de Verkoper.

3.5

Verkoper geeft blg-shp het recht om de prijs te bepalen waarvoor ieder Item in de Webshop wordt opgenomen. Blg-shp heeft te allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel beneden aan te passen.

3.6

De ontvangen Items worden door blg-shp zo spoedig mogelijk klaargemaakt voor de verkoop (labelen, fotograferen etc.) en in de Webshop geplaatst.

3.7

De consignatietermijn is zes maanden vanaf de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van blg-shp ontvangt dat de Items geaccepteerd zijn. Het tussentijds terugvragen van Items door de Verkoper kan onder geen beding. Eenmaal in de Webshop geplaatst zal deze in totaal minimaal dertig dagen worden aangeboden (tenzij het Item eerder verkocht is).

3.8

blg-shp is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij item(s) van Verkoper aan het publiek via internet te koop aanbiedt.

3.9

blg-shp is geheel vrij om Item(s) van Verkoper tijdens de consignatieperiode ook offline te koop aan te bieden. Bijvoorbeeld via de Showroom of tijdens andere offline evenementen (bijv. pop‐up Store).

3.10

blg-shp zal zich maximaal inspannen om een geschikte Koper te vinden voor de te koop aangeboden Item(s) en is vrij om hierin derden te betrekken.

3.11

blg-shp bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7 van deze Voorwaarden, wanneer een Item uit de Webshop wordt gehaald en of het Item bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de Webshop.

Indien blg-shp bepaalt dat een Item niet meer verkocht kan worden, dan maakt zij dit aan Verkoper kenbaar. De Verkoper heeft de keuze om blg-shp reeds bij het aangaan van de Overeenkomst te machtigen (niet verplicht) om ieder Item dat na verloop de consignatietermijn van zes maanden niet verkocht is, aan een goed doel te schenken. Deze machtiging kan door Verkoper worden ingetrokken door een email te sturen aan info@blg-shp.com waarin hij/zij verklaart geen machtiging aan blg-shp te verlenen om een dergelijke schenking te doen. In dit geval worden de onverkochte Items geretourneerd aan Verkoper en zal blg-shp hiervoor €7,95 verzend- en handelingskosten in rekening brengen.

3.12

Van ieder Item dat via blg-shp.com is verkocht, ontvangt Verkoper een percentage (afhankelijk van het aantal ingebrachte Item(s)) van de verkoopprijs.

Dit bedrag wordt binnen 30 dagen overgemaakt aan de Verkoper, op het door de Verkoper opgegeven IBAN-nummer. Blg-shp is gerechtigd tot het resterende percentage van de verkoopopbrengst van een Item.

Blg-shp neemt over deze marge de BTW voor haar rekening.

3.13

In het geval dat een Item verkocht is aan een Koper, zal blg-shp de Verkoper per email hiervan in kennisstellen. Blg-shp zal vervolgens zorgdragen dat het Item snel en in goede orde aan Koper wordt geleverd.

3.14

In het geval dat een Item geretourneerd wordt door een Koper, zal blg-shp de Verkoper binnen 14 dagen per email hiervan in kennisstellen en het Item zo snel mogelijk weer te koop aanbieden op haar Website.

3.15

De Overeenkomst tussen blg-shp en een Verkoper/Blogger eindigt door verloop van een periode van 6 maanden na de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van blg-shp ontvangt dat de Items geaccepteerd zijn en (binnenkort) op haar website te koop zullen worden aangeboden, indien de Items gedurende deze periode niet door blg-shp aan een derde zijn verkocht of zoveel eerder als blg-shp de Overeenkomst door schriftelijke mededeling (waaronder mede wordt begrepen een emailbericht) aan Verkoper opzegt.

3.16

De Overeenkomst tussen blg-shp en een Koper eindigt wanneer Koper de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 5.5(b) van deze Voorwaarden is verstreken.

3.17

Geen door Verkoper in consignatie gegeven Item(s) is door blg-shp tegen brand en waterschade verzekerd. Deze Item(s) bevinden zich derhalve op eigen risico van Verkoper bij blg-shp dan wel bij een door haar aangestelde derden (opslag/verzendhuis).

3.18

Als Verkoper een klacht heeft over de service dan wel de plaatsing van de Item(s) in de Webshop dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) per email (info@blg-shp.com) aan blg-shp te melden. Blg-shp zal zich inspannen om deze klacht naar tevredenheid van Verkoper op te lossen.

 1. Bepalingen met betrekking tot verkopers/bloggers

4.1

Potentiële Verkopers/Bloggers met geschikte Item(s) kunnen via info@blg-shp.com een aanvraag tot samenwerking indienen. Het blg-shp kwaliteitsteam controleert vervolgens per aanvraag, of deze Blogger/Item(s) in aanmerking komen voor de Webshop van blg-shp.com.

(a) Bij acceptatie: Kan de Verkoper kiezen voor een pick-up service of zelf inleveren dan de Item(s) bij het kantoor van blg-shp.com. Verkoper ontvangt per email een bericht zodra de Item(s) online en klaar voor verkoop staan.

(b) In geval van twijfel zal blg-shp de Verkoper vragen om de aanvraag te verbeteren (indien het item van onvoldoende kwaliteit is) en/of de aanvraag afwijzen (als het Item niet aan ondergenoemde criteria voldoen).

4.2

Door Item(s) aan blg-shp te koop aan te bieden garandeert de Verkoper dat:

(a) hij/zij de rechtmatige eigenaar van het Item is;

(b) hij/zij volledig bevoegd is om het Item te verkopen;

(c) het Item legaal verkocht mag worden via blg-shp en gedurende de gehele looptijd van het contract beschikbaar is voor Verkoop;

(d) het Item niet gestolen of namaak/nep is;

(e) het Item overeenkomt met de door de Verkoper gedane beschrijving;

(f) het Item conform de blg-shp kwaliteitsrichtlijnen is (zie artikel 3.3 van deze Voorwaarden);

4.3

Het team van blg-shp heeft de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of de ingestuurde Items in aanmerking komen om in de Webshop te worden opgenomen en zal de Verkoper hiervan per email op de hoogte stellen. Blg-shp hanteert hierbij (onder andere) de volgende kwaliteitsrichtlijnen:

(a) blg-shp accepteert alleen Items van Influencers;

(b) blg-shp accepteert alleen Items die in haar assortiment passen;

(c) blg-shp accepteert alleen Items die in de mode zijn;

(d) blg-shp neemt merken variërend van high end zoals Helmut Lang tot betaalbaar H&M aan;

(e) Artikelen waarvan blg-shp vermoedt dat ze mogelijk nep of namaak zijn accepteert blg-shp niet;

4.4

Het Item zal in eerste instantie 4 weken online aangeboden worden voor verkoop (looptijd) vanaf de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van blg-shp ontvangt dat het Item online staat.

(a) blg-shp heeft te allen tijde het recht om een Item om onbepaalde reden eerder offline te plaatsen (looptijd vervroegd af te breken), in dit geval zal blg-shp de Verkoper hierover per email inlichten en de motivatie kort toelichten;

(b) Verkoper verplicht zich ertoe dat het Item te allen tijde beschikbaar is voor verkoop. Indien dit niet het geval is, is Verkoper verplicht het item offline te plaatsen.

4.5

blg-shp is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij item(s) van Verkoper aan het publiek via internet te koop aanbiedt.

4.6

Van ieder Item dat via de DIY Service “succesvol” is verkocht, ontvangt Verkoper/Blogger een percentage (afhankelijk van het aantal ingebrachte items) van de verkoopprijs en aanvaard door Koper (dit bedrag is exclusief verzendkosten). Dit bedrag wordt binnen 30 dagen overgemaakt aan de Verkoper, op het door de Verkoper opgegeven bank/gironummer. Blg-shp neemt over deze marge de BTW voor haar rekening.

(a) “Succesvol” betekent dat het item op tijd en in goede staat (zoals beloofd in de advertentie) de Koper bereikt er geen klachten zijn (zie artikel 4.8)

4.7

In het geval dat een Item verkocht is aan een Koper, zal blg-shp de Verkoper per email hiervan in kennisstellen. Blg-shp dient het verkochte Item zo snel en proper mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) op te sturen naar de Koper, met inachtneming van de kwaliteitscriteria zoals genoemd in artikel 4.2).

(a) Indien Koper van mening is dat het gekochte Item ernstig afwijkt van de online beschrijving en ingestuurde foto (bijv. nep/namaak, grove beschadiging, niet genoemde of op de foto zichtbare vlekken), kan Koper zich tot blg-shp wenden door direct na ontvangst van het pakketje de klacht + foto (bewijsvoering) te mailen aan info@blg-shp.com. Indien TNC de klacht gegrond acht, wordt Koper in overleg een gepaste compensatie aangeboden (bijv. financiële compensatie of de mogelijk tot retourzending). Het besluit van blg-shp omtrent de klacht en de gekozen afhandeling is bindend. Afhankelijk van de ernst van de klacht is blg-shp genoodzaakt om een retourzending te accepteren en de retourkosten voor haar rekening te nemen.  

(b) Als Koper op een andere manier niet tevreden is over het Item (andere maat/pasvorm/smaak), gaat de Verkoop wel door en kan Koper het Item kosteloos zelf doorverkopen óf kan de Koper het item retour naar blg-shp sturen. Retourkosten zijn dan voor rekening van de Koper.

4.9

De Overeenkomst tussen blg-shp en een Verkoper eindigt op het moment dat Items niet meer online beschikbaar zijn in de Webshop, doordat items zijn verwijderd, verkocht of schriftelijk (waaronder mede wordt begrepen een emailbericht) is opgezegd door de Verkoper.

4.10

De Overeenkomst tussen blg-shp en een Koper eindigt wanneer Koper de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 5.5(b) van deze Voorwaarden is verstreken.

4.11

Als Verkoper een klacht heeft over de service dan wel de plaatsing van de Item(s) in de Webshop dan dient zij dit zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) per email (info@blg-shp.com) aan blg-shp te melden. Blg-shp zal zich inspannen om deze klacht naar tevredenheid van Verkoper op te lossen.

 1. Bepalingen met betrekking tot de koop van items

5.1

Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Item(s), dient Koper rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op het label bij de Item(s) vermeld. Bij twijfel over een Item kan een (potentiële) Koper contact opnemen met:

(a) Contact blg-shp: info@blg-shp.com

5.2

De op de Website van blg-shp aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van een Influencer en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte vintage kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.

5.3

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Koper de Item(s) direct te onderzoeken. In het geval van een foutieve zending, of indien een Item opvallend beschadigd is of significant afwijkt van de (visuele en/of tekstuele) beschrijving in de Webshop, dient Koper dit binnen 48 uur na ontvangst per email kenbaar te maken via info@blg-shp.com onder vermelding van het ordernummer en de titel/merk van het betreffende Item. In dit onverhoopte geval zal blg-shp zich inspannen deze situatie naar tevredenheid van Koper op te lossen.

5.4

Het retourrecht is afhankelijk van de betreffende verkoopservice:

(a) Algemeen geldt: Online retourrecht van 14 kalenderdagen, volgens hieronder genoemde specificaties. Items die bijvoorbeeld (wanneer mogelijk) in de Showroom of tijdens pop‐up activiteiten (offline) worden gekocht kunnen echter niet geretourneerd worden;

5.5

Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht volgens art. 5.4 sub (a) en (b), dan geldt het volgende:

(a) Bij aankoop van Item(s) via de Webshop, heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Item(s) door of namens Koper. Koper dient vóór het verstrijken van deze bedenktermijn blg-shp  schriftelijk te melden gebruik te willen maken van haar/zijn recht de Item(s) te retourneren, door een email te sturen aan info@blg-shp.com;

(b) Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Item(s) wenst te behouden. Indien Koper van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (incl. label(s)) retourneren, conform de door blg-shp verstrekte instructies;

(c) De kosten van terugzending zijn voor rekening van Koper ongeacht de wijze van terugzending. Blg-shp adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, want blg-shp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending;

(d) De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen afgeleverd te zijn bij blg-shp (Adres: Tweede Jacob van Campenstraat 127-1, 1073 XR Amsterdam);

(e) Het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal blg-shp zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s) terugbetalen.

 1. Leveringstermijnen, levering en verzendkosten

6.1

Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat Koper aan blg-shp via de Webshop kenbaar heeft gemaakt. Kopers die regelmatig Item(s) via de Webshop bestellen, dienen blg-shp op de hoogte te stellen van een adreswijziging. Zolang blg-shp geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt Koper geacht woonachtig te zijn op het laatste bij blg-shp bekende adres.

6.2

De bestelling wordt verzonden via een door blg-shp aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de Website, zijn exclusief handelings- en verzendkosten.

6.3

blg-shp streeft ernaar om een verkocht Item binnen de hieronder genoemde termijnen bij de Koper te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces.

6.4

Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die Koper per email ontvangt en waarmee hij of zij via een weblink inzicht heeft in de status van de verzending. Indien een zending na 14 kalenderdagen nog niet gearriveerd is, dient de Koper dit te melden via info@blg-shp.com. Blg-shp zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid van Verkoper en Koper op te lossen.

6.5

Als de bezorging met meer dan 21 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval blg-shp het door Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.

6.6

Koper is verplicht de door blg-shp geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is blg-shp gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van Koper.

6.7

blg-shp behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Koper te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden (bijvoorbeeld in het geval dat Koper meerdere Items van verschillende Verkopers heeft gekocht).

6.8

Het risico van vermissing of beschadiging van de Item(s) berust bij blg-shp tot het moment van ontvangst door Koper.

 1. Prijs, betaling en incassokosten

7.1

De prijs die door Verkoper/ het team van blg-shp aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een Item zich bevindt.

7.2

De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(a) Indien Koper meerdere koopt, zal er maar eenmaal verzendkosten in rekening worden gebracht;

(b) Verzendkosten worden niet berekend voor bestellingen van minimaal €300.

7.3

Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt blg-shp deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten door middel van een email aan Koper.

7.4

Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal, creditcard of een ander online betaalsysteem.

7.5

Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 1. Eigendom van Item(S)

8.1

Alle door blg-shp in het kader van de Overeenkomst geleverde Item(s) blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met blg-shp gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen betaling van het verschuldigde bedrag.

8.2

De door Verkoper in consignatie aan blg-shp geleverde Item(s) die door blg-shp aan Koper is geleverd en die ingevolge artikel 8.1 van deze Voorwaarden eigendom van Verkoper zijn, mogen niet door Koper commercieel worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mogen deze Item(s) worden verpand of anderszins worden bezwaard. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

8.3

Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Item(s) en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Koper blg-shp daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1

blg-shp is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van blg-shp. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende bestelling of €1.000,-­‐.

9.2

Voor de goede orde: blg-shp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Verkoper of Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

9.3

blg-shp aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.

9.4

blg-shp is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-­‐aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Blg-shp draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 1. Overmacht

10.1

blg-shp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper en/of Verkoper als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van blg-shp gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van blg-shp, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van blg-shp, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Blg-shp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat blg-shp haar verbintenis had moeten nakomen.

10.2

blg-shp kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 1. Vrijwaring

11.1

Iedere Verkoper verleent blg-shp een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor blg-shp die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen blg-shp zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd, door welke partij dan ook in verband met:

(a) het gebruik door Verkoper van de Website;  

(b) de door Verkoper middels de Website aangeboden Item(s);

(c) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Verkoper.

 1. Intellectueel eigendom

12.1

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content en al het door blg-shp aan Koper en Verkoper geleverd materiaal, inclusief het blg-shp foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij blg-shp, tenzij anders is aangegeven.

 1. Privacy en cookiebeleid, nieuwsbrief

13.1

blg-shp zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Verkopers en Kopers verwerken in overeenstemming met het privacy‐ & cookiebeleid van blg-shp. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden.

Verkoper en Koper verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

13.2

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, waaronder niet zijn begrepen werknemers of aandeelhouders van blg-shp, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan de logistiek dienstverlener die de Item(s) aflevert).

13.3

Aanmelding & afmelding voor ontvangst van de blg-shp nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de Website (aanmelden) en/of de nieuwsbrief (afmelden).

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1

Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met blg-shp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 08-11-2016.

Updating ..
Your cart is currently empty.